Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (GDPR). Týmto nariadením Vás informujeme o účeloch spracovania, právnych základoch, príjemcoch, dobe uchovávania, ako aj o Vašich právach. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na našu webovú stránku. Ak ste presmerovaní na iné stránky prostredníctvom odkazov na našej stránke, informujte sa, prosím, o tom, ako sa Vaše dáta spracúvajú.


1.časť: Základné informácie o prevádzkovateľovi a právach dotknutej osoby

  1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

AP-SOFT, spol. s r.o.

Adresa sídla: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín

IČO: 36 302 961

DIČ: 2020175344

  1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám e-mail na info@apsoft.sk alebo telefonicky na linke +421 (32) 655 80 15, prípadne nám zašlite písomnú žiadosť na adresu AP-SOFT, spol. s r.o., Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

  1. Poučenie o právach dotknutej osoby

a.) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b.) Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c.) Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d.) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, napr. na splnenie zákonnej povinnosti atď.

e.) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä vtedy, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f.) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy, a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli. V prípade Vašej požiadavky prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g.) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života či právnymi predpismi, neváhajte nás kontaktovať a požiadať o odstránenie nevhodného stavu.

h.) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

IČO: 36 064 220

tel. č.: +421 (2) 323 13 220

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

2. časť: Informácie o spracovateľských činnostiach

1. Účel a právny základ spracúvania

Získavanie a spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely:

- uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;

- následných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. vedenie účtovných záznamov, vymáhania pohľadávok, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.)

- oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (marketingových aktivít Prevádzkovateľa – pozvánky, pohľadnice);

- iných aktivít realizovaných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na základe súhlasu dotknutej osoby na vopred vymedzený účel (napr. riešenia žiadostí/sťažností dotknutých osôb).

  1. Spracovanie osobných údajov

a) Účel spracovania

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete e-mailom, kontaktným formulárom atď., spracúvame, aby sme vybavili Vaše požiadavky. Nie ste povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje, avšak bez Vašej e-mailovej adresy Vás nevieme spätne kontaktovať.

b) Právny základ

- Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, tak právnym základom pre toto spracovanie je článok 6 ods. 1a) GDPR.

- Ak spracovávame Vaše údaje na vykonávanie predzmluvných opatrení, tak právnym základom je článok 6 ods. 1b) GDPR .

- Vo všetkých ostatných prípadoch (najmä pri použití kontaktného formulára) je právny základ článok 6 ods. 1f) GDPR.

c) Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní údajov je reagovať na Vaše požiadavky efektívne a promptne. Ak nám poskytnete aj svoju adresu, vyhradzujeme si právo použiť ju na poštovú komunikáciu v prípade potreby.

d) Kategórie príjemcov

Hostingový poskytovateľ, pošta.

e) Doba uchovávania

Vaše osobné údaje sú spracúvané po celú dobu realizácie Vašej požiadavky. Po jej zrealizovaní budú osobné údaje vymazané. Pokiaľ však ide o uzatvorenie zmluvy, údaje požadované podľa obchodného a daňového práva budú uchovávané v stanovených zákonných lehotách.

f) Právo na odstúpenie

V prípade spracovania osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas.

  1. Web analýza s Google Analytics

a) Účel spracovania

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ( "Google"). Služba Google Analytics používa takzvané "súbory Cookies", textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom Cookies o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tomto webe, bude vaša IP adresa skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovateľovi webových stránok.

b) Právny základ

Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

c) Oprávnený záujem

Naším oprávneným záujmom je štatistická analýza správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu. Na ochranu Vašich záujmov používa tento web službu Google Analytics s funkcionalitou "anonymizeIP", takže sa spracúvajú len skrátené IP adresy, aby sa vylúčila možnosť Vašej priamej identifikácie.

d) Kategórie príjemcov

Google, partnerská spoločnosť

e) Prenos do tretej krajiny

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná podľa štandardu ochrany osobných údajov USA, ktorý zabezpečuje súlad s úrovňou ochrany údajov v EÚ.

f) Doba uchovávania

Neobmedzená

g) Právo na odvolanie

Ukladanie súborov Cookies môžete zakázať zodpovedajúcim nastavením prehliadača. Upozorňujeme však, že následne môže byť funkcionalita stránky obmedzená. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a spracovaniu údajov súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) získavaných pomocou Cookies spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: optout.

Budúcemu zhromažďovaniu údajov spoločnosťou Google, pri návšteve týchto webových stránok, môžete zabrániť tu: Deaktivujte službu Google Analytics.

  1. Informácie o súboroch Cookies

a) Účel spracovania

Na tejto webovej stránke sa používajú technicky potrebné Cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v alebo z Vášho internetového prehliadača v počítačovom systéme.

b) Právny základ

Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

c) Oprávnený záujem

Naším oprávneným záujmom je funkčnosť našich webových stránok. Údaje používané používateľmi prostredníctvom technicky potrebných súborov Cookies nebudú použité na vytváranie používateľských profilov, čo ochráni váš záujem o súkromie.

d) Doba uchovania

Technicky potrebné súbory Cookies sa zvyčajne odstránia po zatvorení prehliadača. Trvale uložené súbory Cookies majú inú životnosť niekoľko minút až niekoľko rokov.

e) Právo na odvolanie

Ak nechcete tieto súbory Cookies uložiť, deaktivujte tieto Cookies vo svojom internetovom prehliadači. To však môže viesť k funkčnému obmedzeniu našich webových stránok. Trvale uložené súbory Cookies môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom prehliadača.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.